Koduõendusteenus

Koduõendusteenuse patsiendiks on kodus olev õendusteenust vajav isik ja tema perekond/hooldaja.

Koduse õendusabi sihtgrupid:

  • tervisekahjustusest tingitud funktsionaalse toimetulekuhäirega isikud, kelle tervislik seisund on stabiilne, kuid kes igapäevaseks toimetulekuks vajavad juhendamist ja õpetamist;
  • haigla aktiivravi- või hooldusraviosakonnast koju saadetud isikud, kes vajavad veel mõne aja jooksul tervisliku ja/või funktsionaalse seisundi jälgimist ja abi elamistoimingutega toimetulekul;
  • terminaalses seisundis isikud ja nende pereliikmed.

Koduõendusteenuse eest tasub haigekassa.

Koduõendusteenuse määrab perearst ja kirjutab selleks saatekirja, milles kirjeldab lühidalt teenust vajava isiku tervislikku ja funktsionaalset seisundit, koduõendusele suunamise põhjust ja ordineerib kirjalikult kodus teostamist vajavad raviprotseduurid.

Koduõendusteenuse käigus vajaminevad ravimid ostab klient ise.

Ravi osutamiseks vajaminevad vahendid on teenuse osutaja poolt.

Koduõendusteenuse osutamise põhieesmärk on õpetamise ja juhendamise teel saavutada kliendi ja tema perekonna edaspidine iseseisev toimetulek.