Koduõendusteenus

Koduõendusteenuse patsiendiks on kodus olev õendusteenust vajav isik ja tema perekond/hooldaja. Koduõendus on mõeldud piiratud liikumisvõimega  patsiendile, kelle tervislik seisund ei nõua haiglas viibimist, kuid kes siiski vajab asjatundlikku meditsiiniabi. Koduõde on oluline ühenduslüli perearsti või raviarsti ning abivajaja vahel.

Koduse õendusabi sihtgrupid:
•    tervisekahjustusest tingitud funktsionaalse toimetulekuhäirega isikud, kelle tervislik seisund on stabiilne, kuid kes igapäevaseks toimetulekuks vajavad juhendamist ja õpetamist;
•    haigla aktiivravi- või hooldusraviosakonnast koju saadetud isikud, kes vajavad veel mõne aja jooksul tervisliku ja/või funktsionaalse seisundi jälgimist ja abi elamistoimingutega toimetulekul;
•    terminaalses seisundis isikud ja nende pereliikmed.

Koduõendusteenus on ravikindlustatud inimesele tasuta, selle eest  tasub Tervisekassa.

Koduõendusteenusele suunab perearst või eriarst. Vajalik on saatekiri, milles kirjeldatakse lühidalt teenust vajava isiku tervislikku ja funktsionaalset seisundit, koduõendusele suunamise põhjust ning kodus teostamist vajavaid raviprotseduure.
Koduõendusteenuse käigus vajaminevad ravimid ostab klient ise. Ravi osutamiseks vajaminevad vahendid on teenuse osutaja poolt.
Koduõendusteenuse osutamise põhieesmärk on õpetamise ja juhendamise teel saavutada kliendi ja tema perekonna edaspidine iseseisev toimetulek.

Koduõde osutab tervishoiuteenust patsientide kodudes.