Kiirabi

Missioon: tagada elanikkonnale kiire ja kvaliteetne haiglaväline meditsiiniline abi.

Kiirabi reformi tulemusena alustas 1. jaanuarist 2014 Eestis tööd 12 brigaadipidajat. Loodud on uusi kiirabibaase ning muudetud mõnede baaside asukohti. Seni tegutsenud 90 kiirabibrigaadile lisandus viis uut kiirabibrigaadi. Kiirabireformi eesmärk on ühtlustada kiirabiteenust kogu Eestis. Oluline on tagada kiire ja vajalik abi, tulemuslik tegutsemine nii päästesündmustel kui ka hädaolukorras.

Alates 1. jaanuarist 2014 osutab Lõuna-Eesti Haigla kiirabiteenust kogu Võru maakonnas. Kiirabibaasid asuvad Võru linnas Põllu tn 2 ja Antsla linnas Kooli tee 12. Kiirabi koosseisu kuulub kolm kiirabibrigaadi. Igas brigaadis on brigaadi juhtiv liige - erakorralise meditsiini õde, õde ja kiirabitehnik.

Kiirabi personali täienduskoolitused toimuvad vastavalt asutuses koostatud koolitusplaanile Eesti Vabariigis kehtivas korras litsentseeritud erakorralise meditsiini õppe-treeningkeskustes. Kiirabiteenuse vastavust nõuetele hinnatakse lähtudes erialaliitude poolt koostatud juhistest, mis on kinnitatud sotsiaalministri määrustega. Ravikvaliteedi praktilist kontrolli teostab Sotsiaalministeeriumi Kiirabibüroo ekspertrühm.

Kiirabiautod on soetatud aastatel 2011-2014 ning autode meditsiinilis-tehniline varustus vastab nõuetele. Nõuded kiirabiautole, aparatuurile ja varustusele on kehtestatud Sotsiaalministri määrusega vastavalt Eestis kehtivatele standarditele.

Lõuna-Eesti Haigla osutab tellimusel patsiendi haiglasse või haiglast koju toimetamise transporditeenust. Patsiendi transporditeenuse soovist teatada ette vähemalt kaks tööpäeva erakorralise meditsiini osakonna juhataja Eve Kivimäele telefonil 786 8575 või e-postiga eve.kivimagi@leh.ee

Kiirabile edastab väljakutseid Häirekeskus.
Kuidas kutsuda kiirabi: http://www.terviseamet.ee/tervishoid/kiirabi.html

Kiirabi aruanne

2022. aasta I poolaasta

2022. aasta II poolaasta

2023. aasta I poolaasta

kiirabi kiirabi