Artiklid

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise toetamine. Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse vastavalt individuaalsetele vajadustele, kuid eelkõige juhul, kui vähenenud töövõimega inimesel on tegutsemisel puude või terviseseisundi tõttu mitmeid takistusi ning ta vajab korraga erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni vähenenud töövõimega inimestele vanuses 16 aastat kuni vanaduspensioniiga, kes on töötud, töötavad või õpivad (omandavad põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrgharidust). Klient saab pärast töötukassaga tööalase rehabilitatsiooni vajaduse kokkuleppimist valida teenuse osutaja Eesti Töötukassa koostööpartnerite seast. Töötukassa avaldab tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate nimekirja portaalis www.tootukassa.ee.

Lõuna-eesti Haigla  on valmis osutama tööalase rehabilitatsiooni teenust vähenenud töövõimega inimestele vanuses 16 aastat kuni vanaduspensioniiga, kes on töötud, töötavad või õpivad.

Lõuna-Eesti Haiglas osutatavad teenused

  • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja planeerimine - koos kliendiga konkreetse rehabilitatsioonieesmärgi püstitamine, eesmärgist lähtuvalt tegevuskava planeerimine
  • rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine
  • füsioterapeudi teenus on suunatud kliendi elu- ja töökeskkonnas toimetuleku  suurendamisele, kliendi motoorset sooritusvõimet parandava funktsionaalse treeningu ning abivahendite kasutuse põhimõtete selgitamisele ja rakendamisele. Koduste harjutuskavade koostamine, abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, tegevused liikumisvõime hindamiseks ja taastamiseks.
  • sotsiaaltöötaja teenus - kliendi ja/või tema pere psühhosotsiaalse ja sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ning toimetuleku soodustamine.
  • eripedagoogi teenus - toimetulekuoskuste parandamine ja säilitamine erinevates sotsiaalsetes situatsioonides.
  • logopeedi teenus - kliendi kommunikatsiooni taseme ja sellest tuleneva toimetuleku hindamine. Kliendi aktiveerimine, eneseusu tõstmine, kuuluvustunde, sotsiaalseks aktiivsuseks valmisoleku ja sotsiaalse suhtlemise ning kommunikatsioonivilumuse taastamine, teiste suhtlemispartnerite kommunikatsiooniks ettevalmistamine tagamaks kliendi toimetulek olmes, huvitegevuses, õppimises ja töötamises.
  • psühholoogi teenus - kliendi, tema lähivõrgustiku ja keskkonna psühholoogiline hindamine, nõustamine, lähtudes kliendi poolt püstitatud eesmärgist, selle saavutamise võimalustest, takistustes ja vajalikest psühholoogilistest meetmetest. Eesmärgiks peamiselt kliendi psüühilise seisundi ja/või toimetuleku säilitamine või parandamine.
  • õe teenus – kliendi haigusteadlikuse hindamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku nõustamine,  meditsiinilise abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine
  • arsti teenus - kliendi rehabilitatsioonialane konsultatsioon/terviseseisundi hindamine

 

Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri  01.01.2016

Teenuse nimetus                                                                       Tunni hind eurodes

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja planeerimine               33 EUR
Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine                     33 EUR 
Füsioterapeudi teenus 30 EUR 
Füsioterapeudi  perenõustamine 35 EUR 
Füsioterapeudi grupitöö 14 EUR 
Logopeedi teenus 30 EUR 
Logopeedi perenõustamine  35 EUR 
Logopeedi grupitöö 14 EUR 
Eripedagoogi teenus 30 EUR 
Eripedagoogi perenõustamine 35 EUR 
Eripedagoogi grupitöö 14 EUR 
Psühholoogi teenus 30 EUR 
Psühholoogi perenõustamine 35 EUR 
Psühholoogi grupitöö 14 EUR 
Sotsiaaltöötaja teenus 30 EUR 
Sotsiaaltöötaja perenõustamine 35 EUR 
Sotsiaaltöötaja grupitöö 14 EUR 
Arsti teenus 50 EUR 
Õe teenus 30 EUR 
Õe perenõustamine 35 EUR 
Ööpäevaringne majutus (sisaldab toitlustust 5.- päev) 25 EUR